Kutyavezető vagyonőr tanfolyam

kutyavezető vagyonőr szakképesítéssel rendelkező munkavállaló közterületen vagy 
közforgalom számára megnyitott magánterületen lévő objektum védelmére, szabadtéri 
rendezvények zavarásának megelőzésére hivatott az ilyen célra kiképzett, munkaalkalmassági
vizsgával rendelkező szolgálati kutya igénybevételével.
Kutyavezető vagyonőr tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kutyavezető vagyonőr, Kutyavezető vagyonőr képzés, Kutyavezető vagyonőr tanfolyam, Felnőttképzés

A szolgálati kutyával megerősített személy és vagyonőr a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi munkáját. Egyedül és járőrszolgálat tagjaként is hatékonyan képes az őrzésére bízott területet, objektumot megvédeni, továbbá a rendbontókkal
szemben fellépni. A megbízatás teljesítése során együttműködik a társ rendvédelmi szervek, továbbá az állategészségügyi szolgálat munkatársaival és támogatást ad részükre.

E munkakörben tevékenykedő kutyavezető vagyonőr figyelmet fordít a szolgálati állat képzésére, továbbképzésére, napi gondozására, ápolására, az állategészségügyi és higiénés rendszabályok betartására. A szolgálati kutya képzésén túl gondoskodik saját szakmai tudása naprakészségének fenntartásáról is. Szolgálati fellépése során nemcsak az intézkedésekkel szembeni követelményeket, hanem a szakma speciális etikai szabályait is betartja.

Szakképesítés sorszáma: 10323010
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.04.12.

# /- #kutyavezetővagyonőr #kutyavezetővagyonőrtanfolyam #kutyavezetővagyonőrképzés #kutyavezetővagyonőrtanfolyamról #kutyavezetővagyonőroktatás #kutyavezetővagyonőrvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kutyavezető vagyonőr | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Közterület-felügyelő tanfolyam

közterületfelügyelő ellenőrzi a közterületek jogszerű használatának, a közterületen 
folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét.
Közterület-felügyelő tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Közterület-felügyelő, Közterület-felügyelő képzés, Közterület-felügyelő tanfolyam, Felnőttképzés

 Közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet, a közbiztonság, a közrend, valamint az önkormányzati vagyon védelmében és a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában. Intézkedést kezdeményez a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személlyel szemben, személyes adatokat kezel, szükség esetén támadáselhárító vagy kényszerítő eszközöket alkalmaz.

Tájékoztatást ad a hozzá forduló személyek részére, szükség esetén segítséget, illetve
elsősegélyt nyújt a rászorulók részére. 
Kapcsolatot tart rendvédelmi és rendészeti szervekkel, társadalmi szervezetekkel, közszolgáltatókkal. Őr és járőrszolgálatot lát el közterületen. Híradástechnikai, térfelügyeleti, informatikai eszközöket használ.

Tevékenységét a releváns információk írásbeli jelentésbe foglalásával, folyamatosan dokumentálja.
Meghozott döntéseiért és szakmai tudása fejlesztéséért felelősséget vállal.

Szakképesítés sorszáma: 10324005
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.04.12.

# / – #közterületfelügyelő #közterületfelügyelőtanfolyam #közterületfelügyelőképzés #közterületfelügyelőtanfolyamról #közterületfelügyelőoktatás #közterületfelügyelővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Közterület-felügyelő | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Közbiztonsági rendőrjárőr tanfolyam

A közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítéssel az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szervnél a jogszabályban meghatározott alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi 
„A”„B” besorolási kategóriákba tartozó,(a Budapesti Rendőrfőkapitányságnál „A” besorolási
kategóriába) tartozó szolgálati beosztások láthatók el. 
Közbiztonsági rendőrjárőr tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Közbiztonsági rendőrjárőr, Közbiztonsági rendőrjárőr képzés, Közbiztonsági rendőrjárőr tanfolyam, Felnőttképzés

A közbiztonsági rendőrjárőr a rendészet és közszolgálat ágazat rendőrségi területére vonatkozóan rendelkezik széles körű ismeretekkelIsmeri a fegyveres, rendvédelmi szerveknél végzett munka során betartandó általános normákat, előírásokat.

Törekszik a rendvédelmi hivatáshoz méltó magatartás kialakítására, viselkedését a szabálykövetés, fegyelmezettség jellemzi. Végrehajtja egyénileg és kötelékben az alaki szabályzatban foglalt mozgásformákat. Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően kezeli a fegyveres és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő híradástechnikai eszközöket. Képes az idegen nyelvű szakmai kommunikációhoz szükséges minimális nyelvtani és lexikális alapok használatára. Fejleszti fizikai állóképességét, erőnlétét.

Gyakorlatban végrehajtja a munkája során alkalmazható önvédelmi alaptechnikákat. Ismeri és alkalmazza a lőgyakorlattal kapcsolatos biztonsági és tiltó rendszabályokat, a rendőrségnél rendszeresített lőfegyverek használatával kapcsolatos szabályokat. A közbiztonsági járőr jogszabályokban meghatározott rendvédelmi, rendészeti feladatokat lát el, ezeket utasításra, vagy járőrvezetőként önálló döntése alapján hajtja végre. Tájékoztatást ad és segítséget nyújt az arra rászorulóknak. Járőrvezetőként, vagy járőrpáros tagjaként biztosítja a közrendet és elősegíti a biztonságos közlekedést.

A közbiztonság fenntartása érdekében közterületi járőrszolgálatot lát el, tevékenységével elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását. Járőrvezetőként, vagy járőrpáros tagjaként végrehajtja a szükséges személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó rendőri intézkedéseket, szükséges esetben kényszerítő eszközt alkalmaz. Hierarchikus szervezet tagjaként feladatait jogszabályok alapján, parancsok, utasítások szerint teljesíti.

Elöljárója utasítására csapatszolgálati tevékenységet végez. Munkáját felelősségteljesen gyakorolja, törekszik a rendvédelmi hivatáshoz méltó magatartás kialakítására. Hivatását eskü alapján teljesíti, szükséges esetben akár élete kockáztatása árán is. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt végzi.

Napi szolgálata során járőrtársával, illetve járőrparancsnokával csapatszolgálati tevékenysége során társaival és az állampolgárokkal együttműködik, velük szakszerűen és hitelesen kommunikál. Feladatellátása során hír-adástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Fegyverviselési joga van, mely alapján szükséges esetben a jogszabályok adta keretek között fegyverét használja.

Szakképesítés sorszáma: 10324002
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #közbiztonságirendőrjárőr #közbiztonságirendőrjárőrtanfolyam #közbiztonságirendőrjárőrképzés #közbiztonságirendőrjárőrtanfolyamról #közbiztonságirendőrjárőroktatás #közbiztonságirendőrjárőrvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

 Közbiztonsági rendőrjárőr képzés | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Katasztrófavédelmi tiszt tanfolyam

Vezeti és szervezi a hivatásos tűzoltóság készenléti jellegű szolgálatának tevékenységét. 
Katasztrófavédelmi tiszt tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Katasztrófavédelmi tiszt, Katasztrófavédelmi tiszt képzés, Katasztrófavédelmi tiszt tanfolyam, Felnőttképzés

Meghatározza a káreseti beavatkozás módját, taktikáját, az alkalmazandó tűzoltó gépjárműveket, felszereléseket, eszközöket és a szükséges védőeszközök körét. Kapcsolatot tart a társszervekkel, a közműszolgáltatókkal és az ügyfelekkel. A tevékenysége során felmerülő jogszabálysértéseket felismerve intézkedést kezdeményez. Munkaköre gyakorlása során közreműködik a tűzoltók képzésében.

Adatkommunikációt folytat, speciális szoftvereket használTűzvédelmi hatósági ellenőrzést tervez, lefolytat, dokumentál, és szakhatóság ügyintézőjeként jár el. Szakterülete vonatkozásában kiadmányozásra előkészíti a hatósági határozat és szakhatósági állásfoglalás tervezetét, hatósági intézkedésre javaslatot tesz. Szabálytalanságok esetén szabálysértési, illetve büntetőjogi feljelentést előkészít, közigazgatási szankciót kezdeményez, helyszíni bírságot szab ki. Betartja és betartatja a védelmi igazgatás szabályait.

Elvégzi a katasztrófavédelem polgári védelmi és iparbiztonsági feladatait (kockázatbecslés, települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása, veszélyelhárítási tervek készítése, polgári védelmi szervezetek megalakítása, lakosságvédelmi feladatok, veszélyes üzemekkel és veszélyesáruszállítással kapcsolatos hatósági feladatok, együttműködés a létfontosságú rend-szerek és létesítmények azonosításában és kijelölésében).

Szakképesítés sorszáma: 10326004
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #katasztrófavédelmitiszt #katasztrófavédelmitiszttanfolyam #katasztrófavédelmitisztképzés #katasztrófavédelmitiszttanfolyamról #katasztrófavédelmitisztoktatás #katasztrófavédelmitisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Katasztrófavédelmi tiszt | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) tanfolyam

katasztrófavédelmi munkatárs a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények
vezetőjének a jogszabályokban meghatározott polgári védelmi és iparbiztonsági 
feladatainak végrehajtásában nyújt szakmai segítséget.
Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági), Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés, Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) tanfolyam, Felnőttképzés

 A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervével tervezi, szervezi a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények katasztrófavédelmi feladatait. Részt vesz a katasztrófavédelmi kockázatbecslés végrehajtásábanmeghatározza a település
kockázatbecslése és katasztrófavédelmi osztályba sorolása alapján a gazdálkodó szervezet veszélyeztetettségét és kidolgozza a lakosságvédelmi feladatait, szükség esetén közreműködik a veszélyelhárítási terv elkészítésében.

Hatósági kijelölő határozat alapján polgári védelmi szervezetet hoz létre, tagjait felkészíti, gondoskodik a technikai eszközök biztosításáról a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények logisztikai biztosítási alapfeladatainak meghatározása révén. Közreműködik a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények dolgozóit érintő katasztrófa-védelmi feladatok meghatározásában, összeállítja a védelmi terveket (belső védelmi terv, súlyos káresemény elhárítási terv).

Figyelemmel kíséri a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények iparbiztonsággal kapcsolatos feladatait, koordinálja ezek végrehajtását, elemzi az ipari tevékenységek és technológiák kockázatát. Részt vesz a katasztrófavédelmi hatóság részére benyújtandó polgári védelmi és iparbiztonsági dokumentumok elkészítésében. Előkészíti a veszélyes üzem üzemazonosításának dokumentumait, szükség esetén a veszélyesárú szállítást. Kapcsolatot tart az eseménykezelés szabályainak megfelelően a havária események (legjellemzőbben árvíz, beavatkozásveszélyes anyag jelenlétében) során az együttműködő szervekkel és szervezetekkel. Kapcsolatot tart a katasztrófavédelem hatósági, iparbiztonsági szakterületeivel, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításának szabályai szerinti hatóságokkal.

Szakképesítés sorszáma: 10324006
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #katasztrófavédelmimunkatárs #polgárivédelmiiparbiztonsági #polgárivédelmiiparbiztonságitanfolyam #polgárivédelmiiparbiztonságiképzés #polgárivédelmiiparbiztonságitanfolyamról #polgárivédelmiiparbiztonságioktatás #polgárivédelmiiparbiztonságivizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások | Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr tanfolyam

A szakképesítés az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél a 
jogszabályban meghatározott alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi „A”„B” 
besorolási kategóriákba tartozó szolgálati beosztások betöltésére jogosít.
Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr, Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés, Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr tanfolyam, Felnőttképzés

A határrendész és útelvélkezelő rendőrjárőr a rendészeti és közszolgálati ágazat rendőrségi területére vonatkozóan rendelkezik széles körű ismeretekkel. Ismeri a fegyveres, rendvédelmi szerveknél végzett munka során betartandó általános normákat, előírásokatTörekszik a rendvédelmi hivatáshoz méltó magatartás kialakítására, viselkedését a szabálykövetés, fegyelmezettség jellemzi.

Végrehajtja egyénileg és kötelékben az alaki szabályzatban foglalt mozgásformákat. Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően kezeli a fegyveres és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő híradástechnikai eszközöket. Képes az idegen nyelvű szakmai kommunikációhoz szükséges minimális nyelvtani és lexikális alapok használatára. Fejleszti fizikai állóképességét, erőnlétét. Gyakorlatban végrehajtja a munkája során alkalmazható ön-védelmi alaptechnikákat. Ismeri és alkalmazza a lőgyakorlattal kapcsolatos biztonsági és tiltó rendszabályokat, a rendőrségnél rendszeresített lőfegyverek használatával kapcsolatos szabályokat.

határrendészeti és útlevélkezelő rendőrjárőr jogszabályokban meghatározott rendvédelmi, határ és idegenrendészeti feladatokat lát el. Feladatait utasításra, illetve járőrvezetőként önállóan hajtja végre. Tájékoztatást ad, és segítséget nyújt az arra rászorulóknak. Járőrvezetőként 
vagy járőrpáros tagjaként határforgalom ellenőrzést hajt végre, végzi a határátlépésre jogosító úti okmányok, tartózkodási engedélyek, vízumok eredetiségének, érvényességének ellenőrzését, megakadályozza az illegális határátlépést. Teljesíti a nemzetközi megállapodások rá vonatkozó feladatait.

A határrend fenntartása érdekében határterületi járőrszolgálatot lát el, intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását. Hierarchikus szervezet tagjaként feladatait jogszabályok alapján, parancsok, utasítások szerint teljesíti. Végrehajtja a szükséges személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó rendőri intézkedéseket, szükséges esetben önállóan kényszerítő eszközt alkalmaz. Munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendvédelmi Hivatásetikai Kódexben meghatározottak betartásával gyakorolja. Hivatását eskü alapján teljesíti, szükséges esetben akár élete kockáztatása árán is.

Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt teljesíti. Napi szolgálata során társaival és az állampolgárokkal együttműködik, velük szakszerűen és hitelesen kommunikál, szükséges esetben idegen nyelven. Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Fegyverviselési joga van, mely alapján szükséges esetben a jogszabályok adta keretek között fegyverét használja.

Szakképesítés sorszáma: 10324003
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# – /  #határrendészésútlevélkezelőrendőrjárőr #határrendészésútlevélkezelőrendőrjárőrtanfolyam #határrendészésútlevélkezelőrendőrjárőrképzés #határrendészésútlevélkezelőrendőrjárőrtanfolyamról #határrendészésútlevélkezelőrendőrjárőroktatás#határrendészésútlevélkezelőrendőrjárőrvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Gát- és csatornaőr tanfolyam

A gát és csatornaőr a vízgazdálkodás területén a folyók és csatornák, vízgyűjtő területek, 
védművek mentén jelentkező általános napi feladatokat látja el.
Gát- és csatornaőr tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Gát- és csatornaőr, Gát- és csatornaőr képzés, Gát- és csatornaőr tanfolyam, Felnőttképzés

A megszerzett elméleti és gyakorlati tudásával ár és belvízvédekezési feladatokat lát el. Különféle védekezési módszereket (pl. nyúlgátolás, bordás megtámasztás, buzgár elleni védekezés stb.) ismer és alkalmaz. A védművek mentén található műtárgyak kezelésében, karbantartásában közreműködik. Vízkormányzási feladatokat teljesít.

Szakszerűen használja a munkavégzéshez biztosított gépeket, eszközöket, anyagokat. Belvízvédekezés esetén biztonsággal használni tudja a mobil belsőégésű vagy villamos motorral üzemelő szivattyúkat. Szükség esetén a munkabiztonsági és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával szakmai irányítás mellett szivattyúzási feladatok ellátásában közreműködik. Részt vesz a vízminőségvédelmi kárelhárításban.
Munkatevékenysége során a munkavédelmi eszközöket szakszerűen használja, a munka, tűz, baleset és környezetvédelmi előírásokat betartja.

Szakképesítés sorszáma: 10323024
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.04.12.

# / – #gátéscsatornaőr #gátéscsatornaőrtanfolyam #gátéscsatornaőrképzés #gátéscsatornaőrtanfolyamról #gátéscsatornaőroktatás #gátéscsatornaőrvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Gát- és csatornaőr | Személyi és vagyonvédelem| Védelmi szolgáltatások|  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Fegyveres biztonsági őr tanfolyam

A Fegyveres biztonsági őr vonatkozó jogszabályokban előírtak alapján az őrzésre kijelölt 
objektumokban, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen őrjárőr
és készenléti kivonuló szolgálatot lát elhajt végre. 
Fegyveres biztonsági őr tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Fegyveres biztonsági őr, Fegyveres biztonsági őr képzés, Fegyveres biztonsági őr tanfolyam, Felnőttképzés

Az objektum területére személyeket és szállítmányokat be és kiléptet, ellenőrzi a belépésre jelentkezők ruházatát, csomagjait, járműveit, kezeli a biztonságtechnikai rendszereket, hírközlő eszközöket. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt elfogja, a rendőrségnek átadja. Szállítmány és személyőrzési és kísérési, szolgálatot lát el külön utasítás alapján. Intézkedése során indokolt esetben, a törvényben előírt módon kényszerítő eszközeit alkalmazhatja.

Bűncselekmény, katasztrófa helyszínén mentési, menekítési, elsősegély nyújtási és helyszínbiztosítási feladatokat végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, azokról jelentést tesz, jelentést ír. A szolgálatot a hierarchikus szervezetekre jellemzően, illetve a Fegyveres Biztonsági Őrség Szolgálati Szabályzatában meghatározott módon és formában átadjaátveszi, vezeti a szolgálati okmányokat. Feladatai hatékony és eredményes ellátása érdekében fizikai állóképességét tudatosan fejleszti.

Jogszabályokban és munkahelyi szabályzókban rögzített módon együttműködik a kijelölt hatóságokkal, a kötelezett képviselőivel. Végrehajtja a megerősített szolgálati feladatokat,  megelőzőfokozott és teljes készenlét  illetve minősített időszakban a rendőrség, vagy honvédség alárendeltségében tevékenykedik. Intézkedései során alkalmazza a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket, módszertani ajánlásokat. Írásban és szóban eredményesen kommunikál, a kialakult konfliktushelyzetet hatásosan kezeli.

Szakképesítés sorszáma: 10325015
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.04.12.

# / – #fegyveresbiztonságiőr #fegyveresbiztonságiőrtanfolyam #fegyveresbiztonságiőrképzés #fegyveresbiztonságiőrtanfolyamról #fegyveresbiztonságiőroktatás #fegyveresbiztonságiőrvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Fegyveres biztonsági őr | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Országos példát állított Fülöp Henrik Intézetvezető!

Fülöp Henrik a MODELLO Módszertani és Képzési Intézet vezetője Országos követendő példát mutatva Magyarországon elsőként egy életmenő kezdeményezés megvalósításával! Nem lehet többet hozzátenni mivel nagyon egyszerűen és érthetően megfogalmazta a témával kapcsolatos, lényeges mondanivalóját a közösség és Magyarország számára egyaránt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Így idézünk Fülöp Henrik  közösségi oldaláról:

❤️ Egy élet! Üzenet!

„Egészen kis dolgok szükség esetén nagy dolgokká válhatnak, és akár életet is menthetnek!”
Múlt héten tragikus veszteség ért egy családot, akiknek az (egyszem) 7 éves kisfiuk mogyoró allergia miatt halt meg! Ez mérhetetlenül nagy veszteség, fájdalom, és egyben szívszorító érzés!
❤️ Ez az „üzenet” jelzésértékű mindenki számára, hogy milyen törékeny az élet, és milyen elesettekké válhatunk egy perc töredéke alatt!
❤️ Következésképpen az ilyen, és ehhez hasonló helyzetekben mindenki számára, abban a pillanatban ott van a lehetőség: a túlélés lehetősége!
😊 A fentiekben leírtak, egyben el is gondolkodtattak, miszerint a közösségünk tekintetében hogyan jelenik meg ez a valóságkép… Szomorúság, gyász, tragédia, veszteség, és még sorolhatnám.
💟 Ezért szerettem volna segíteni a Gyöngyösön szűkös gazdálkodási körülmények között működő: összes bölcsődének, óvodának, általános- és középiskolának.
A felsorolt intézmények mindegyikének saját költségből megvásároltam az ilyen allergiás, halált is könnyen okozható helyzetek azonnali gyógyítására kifejlesztett speciális Injekciós tollat!
💟 A mai nappal elkezdtem meglátogatni ezeket az intézményeket, és átadni ezt az életet menthető orvosságot tartalmazó eszközt! (EpiPen Jr) Remélem, nem lesz rá szükség. De ha mégis: már VAN! Természetesen e-mailben szakember is kapcsolatba lép az intézményekkel.
🙌 Megosztást Köszönöm.
#megelőzés#esély#adomány#segítség#élet#halál#modello#fülöphenrik#gyöngyös#felelősség#szeretteink#allergia #epipen #epipenjr

Idézünk a kommentekből:
Mária Magyari

Időnként visszakapom az emberekbe vetett hitemet. A napi csalódások után ismét egy szép “gesztus “. Gesztus? Nem! Ez emberség , odafigyelés , önzetlenség és még hosszan sorolhatnám. A mai napom szépen végződik, köszönöm Neked Fülöp Henrik ! ❤
Edina Magyariné Havasi

Nagyon örülök neki, hogy végre valaki vagyis te Fülöp Henrik tettél egy olyan valóban nemes cselekedetet ami rávilágít arra, hogy bizony napjainkban sok más tragédiához vezethető betegség, hirtelen fellépő akut eset is jelen van, S tragédiát okoznak, okozhatnak. Igen, látom tudom, hogy az elmúlt években rengeteg adományról került fel a Facebookra főleg, vagyis bátran állítom csak a Covid miatti felajánlások sora. Ami persze szintén nemes gesztus, csak hát láthatóan háttérbe szorult MINDEN MÁS. Azon gondolkoztam, hogy miért kell egy ilyen vagy hasonló segítségnyújtáshoz megtörténnie egy TRAGÉDIÁNAK? Számomra eddig is érthetetlen volt, hogy bölcsődékben, óvodákban, iskolákban,, idősotthonban , azon Intézményeiben ahol nincs állandó orvosi felügyelet, legalább egy! Epipen S természetesen defibrillátor! Legnagyobb kincseinket❤️ hagyjuk felügyelet mellett, sok kis apróságot vagy épp elesett szülőt , nagyszülők, tudván biztonságban vannak. Nem lehet, S lehetetlen is az ilyen s ehhez hasonló tragédiákat az ott dolgozókra hárítani mindaddig, míg nincs a kezükben a lehetőség ,amivel tudnának egyáltalán beavatkozni, segíteni , ÉLETET MENTENI!
SZÓVAL NAGY GRATULA!
Ács Lászlóné

Emberségből Jeles ❤❤
Akinek lehetősége van kövesse ezt a példát!
Gratulálok!!!👍🙏

J.Thrush / Judit Rigó Photography 

Szívből gratulálok! Nagyon kedves és különleges cselekedet! Hálás köszönet! 🙏❤️
Mónika Kiss Szabó

Hihetetlen ember vagy! Bár követnének az emberek! A világot meg lehet változtatni! Itt a példa 🥰

És még tovább… tovább Idézhetnénk! …

Egy igazi nemes lélek, egy igazi nemes cselekedet a közösségért, Magyarországért.. Köszönjük Fülöp Henrik példamutató gondolkodását és cselekedetét!

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) tanfolyam

 Az Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag–ellátó altiszt) olyan személy,
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) , Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) tanfolyam, Felnőttképzés

aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé váliaz üzemanyagok szállításával, tárolásával, kiszolgálásával, nyilvántartásával, minőségmegóvásával, valamint az üzemanyagtechnikai eszközök üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végzésére, szervezésére és végrehajtásának irányítására, beosztottjai katonaiszakmai felkészítésére, továbbképzésére és katonaiszakmai ismeretei önművelés útján történő továbbfejlesztésére.

Szakképesítés sorszáma: 10315019
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08.

# /- #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #üzemanyagellátóaltiszt #üzemanyagellátóaltiszttanfolyam #üzemanyagellátóaltisztképzés #üzemanyagellátóaltiszttanfolyamról #üzemanyagellátóaltisztoktatás #üzemanyagellátóaltisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Büntetés-végrehajtási szervező tanfolyam

A szakképesítéssel rendelkező a büntetésvégrehajtási szervezet személyi állományában 
tiszti beosztásban látja el feladatait.
Büntetés-végrehajtási szervező tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Büntetés-végrehajtási szervező, Büntetés-végrehajtási szervező képzés, Büntetés-végrehajtási szervező tanfolyam, Felnőttképzés

 Összefüggéseiben ismeri az egyes munkafolyamatokat, azokat ellenőrzi, értékeli és elemziVezeti, irányítja és eligazítja beosztott személyi állománytTerveziszervezi és végrehajtja a fogvatartottakkal kapcsolatos reintegrációs feladatokat, figyelemmel kíséri hangulatukat és felkészíti őket a szabadulás utáni jogkövető életrekapcsolatot tart civil szervezetekkel. Szervezi a fogvatartottak előállítását, szállítását, foglalkoztatásátvalamint kapcsolattartásukat. Ellenőrzi a biztonsági intézkedések, kényszerítő eszközök, fegyverzeti szakanyagok alkalmazását, vizsgálja azok jogszerűségét.

Szervezi a fogvatartottak ellátását, letétkezelését, kezeli a személyes és büntetésvégrehajtási adataikatfelügyeli a befogadásukat és szabadításukatKözreműködik a fegyelmi és kártérítési eljárásokban, ügyintézésekbenÚj megoldásokat kezdeményez a büntetésvégrehajtási szervek és a fogvatartás biztonságának fokozását szolgáló fejlesztésekre.

Szakképesítés sorszáma: 10326012
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #büntetésvégrehajtásiszervező #büntetésvégrehajtásiszervezőtanfolyam #büntetésvégrehajtásiszervezőképzés #büntetésvégrehajtásiszervezőtanfolyamról #büntetésvégrehajtásiszervezőoktatás #büntetésvégrehajtásiszervezővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Büntetés-végrehajtási szervező | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások | Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) tanfolyam

A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) olyan személy, aki a 
képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik ABV védelmi pályakezdő altiszti 
beosztásokkal összefüggő feladatok elvégzésére, a kisalegység háborús és békeidőszaki 
tevékenységének vezetésére, valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken
történő részvételre.
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt), Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) tanfolyam, Felnőttképzés

Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladat-végzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtani ismeri a szakharcászat alapelveit, az ABV védelmi alegységek szervezetét, rendeltetését, alkalmazásuk alapelveit a különböző harctevékenységi fajták során.

Tisztában van a mérgező harcanyagok jellemző tulajdonságaival, az egyéni és a kollektív ABV védelem alapjaival. Képes az ATP-45 előírásai alapján manuális értékelő feladatok végrehajtására. Rendeltetésszerűen használja és működteti a Magyar Honvédségben rendszeresített ABV védelmi technikai eszközöket, műszereket és anyagokat. Ismeri a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer felépítését és alegységének szerepét a rendszerben.

Szakképesítés sorszáma:10315001
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2021.01.08

#  /-  #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #abvvédelmialtiszt #abvvédelmialtiszttanfolyam #abvvédelmialtisztképzés #abvvédelmialtiszttanfolyamról #abvvédelmialtisztoktatás #abvvédelmialtisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kisalegység vezető csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) | Honvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Tábori tüzér altiszt) tanfolyam

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Tábori tüzér altiszt) olyan személy, aki a képzés 
befejését követően jártasság szintjén képessé válitábori tüzér pályakezdő altiszti
beosztásokkal összefüggő feladatok elvégzésére, a beosztott állomány háborús és 
békeidőszaki vezetésére, tevékenységének ellenőrzésére és értékelésére, valamint 
kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken történő részvételre.
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Tábori tüzér altiszt) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Tábori tüzér altiszt), Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Tábori tüzér altiszt) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Tábori tüzér altiszt) tanfolyam, Felnőttképzés

Képes a váratlan eseményekre történő gyors reagálásra, a felmerült akadályok elhárítására, valamint más fegyvernemek és szakcsapatok alegységeivel való együttműködésre.

Szakképesítés sorszáma: 10315018
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08.

# /- #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #táboritüzéraltiszt #táboritüzéraltiszttanfolyam #táboritüzéraltisztképzés #táboritüzéraltiszttanfolyamról #táboritüzéraltisztoktatás #táboritüzéraltisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kisalegység vezető csoportparancsnok (Tábori tüzér altiszt) | Honvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő tanfolyam

A büntetésvégrehajtási szervezet igazgatási szakterületének állományában 
büntetésvégrehajtási igazgatási főfelügyelői beosztásban végzi feladatát. 
Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő képzés, Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő tanfolyam, Felnőttképzés

Átlátja az igazgatási szakterület munkafolyamatait. Végrehajtja a fogvatartott befogadásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Kezeli és rendezi fogvatartás ideje alatt keletkezett iratokat. Végrehajtja a fogvatartottak szabadításához kapcsolódó feladatokat. Végrehajtja a szabadságelvonással járó büntetések foganatba vételével kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

Kezeli a büntetésvégrehajtási intézetből való engedélyezett, jogszerű, határozott idejű eltávozásokkal kapcsolatos iratokat. Kezeli a szakterületével összefüggő fogvatartotti kérelmeket, panaszokat. Kézbesíti a fogvatartott részére érkező hivatalos iratokat. Intézi a fogvatartottak előállításával, szállításával kapcsolatos feladatokat. Végrehajtja a külföldi fogvatartottakra vonatkozó speciális szabályok alapján szükséges intézkedéseket a társ szervekkel együttműködésben.

Szakképesítés sorszáma: 10325014
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #büntetésvégrehajtásiigazgatásifőfelügyelő #büntetésvégrehajtásiigazgatásifőfelügyelőtanfolyam #büntetésvégrehajtásiigazgatásifőfelügyelőképzés #büntetésvégrehajtásiigazgatásifőfelügyelőtanfolyamról #büntetésvégrehajtásiigazgatásifőfelügyelőoktatás #büntetésvégrehajtásiigazgatásifőfelügyelővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) tanfolyam

A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ruházati ellátó altiszt) olyan személy, aki a
képzés befejését követően ismeri a béke és a békétől eltérő időszakok logisztikai (ruházati) 
biztosításának alapelveit és rendszerét, a ruházati ellátás részletes folyamatát;
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt), Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) tanfolyam, Felnőttképzés

a ruházati szakterület működését szabályzó általános és katonai ismeretanyagot, a csapat ruházati gazdálkodás feladatait és a szükséges számvetések, okmányok kidolgozásának rendjét, a rendszeresített ruházati szakanyagokat, az ellátó- és kiszolgáló alegységek szervezeti felépítését, feladatait; a szakterület működését szabályzó előírásokat, a
minősített időszaki gazdálkodás feladatait.

A ruházati altiszt olyan személy, aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik a ruházati szakanyagok átvételével, raktározásával, átadásával és szállításával, tárolásával, nyilvántartásával,minőségmegóvásával kapcsolatos feladatok szervezésére és végrehajtásának irányítására, a munkatársai szakmai felkészítésére, továbbképzésére és tevékenységük tervezésére.

Képes alkalmazni az írott és az íratlan szabályokban foglaltakat, szervezni, vezetni a csoportok tevékenységét. Képes az egység szintű szakanyagraktárak vezetésére, az anyag- és készletgazdálkodással, az eszközök és anyagok nyilvántartásával összefüggő feladatok végrehajtására. Akár törzsmunka végzésére is alkalmas, amely a döntés előkészítéshez rendkívül fontos.

Szakképesítés sorszáma: 10315008
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08.

# /- #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #ruházatiellátóaltiszt #ruházatiellátóaltiszttanfolyam #ruházatiellátóaltisztképzés #ruházatiellátóaltiszttanfolyamról #ruházatiellátóaltisztoktatás #ruházatiellátóaltisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kisalegység vezető csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) | Honvédelem | Védelmi szolgáltatások | Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) tanfolyam

A kisalegység vezető, csoportparancsnok olyan személy, aki a képzés befejését követően
jártasság szintjén képessé válik a pályakezdő altiszti beosztásokkal összefüggő feladatok
elvégzésére, a kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének vezetésére, valamint 
kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken történő részvételre. 
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) , Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) tanfolyam, Felnőttképzés

Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtatni.

Szakképesítés sorszáma: 10315007
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08.

#  /-  #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #alapaltiszt #alapaltisztitanfolyam #alapaltisztiképzés #alapaltisztitanfolymaról #alapaltisztioktatás #alapaltisztivizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kisalegység vezető csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) | Honvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) tanfolyam

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelező altiszt) olyan személy, aki a képzés 
befejését követően jártasság szintjén képessé válirejtjelző altiszti beosztásokkal összefüggő
feladatok elvégzésére, kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének vezetésére, 
valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken történő részvételre.
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt), Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) tanfolyam, Felnőttképzés

Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtatni. A rejtjelező altiszt a rejtjelfelügyelő irányítása mellett a rejtjeltevékenység végrehajtásáért felelős személy, aki a szakmai és a biztonsági szabályok betartásával üzemelteti a rejtjelző eszközöket, végrehajtja a rejtjelzési feladatokatEzen tevékenység keretében ellátja a rejtjeltevékenységgel kapcsolatban számára meghatározott adatkezelési, eszköz nyilvántartási feladatokat, részt vesz a rejtjeltevékenységgel összefüggő képzéseken, továbbképzéseken, teljesíti az előírt vizsgakötelezettségeket.

Részt vesz a rejtjelzői munkahely kialakításában, a rejtjelző eszközök telepítésében. Ismeri a rejtjeltevékenységre vonatkozó előírásokat. Figyelemmel kíséri az információvédelmi rendszerek innovációját, a fejlődés lehetőségét szem előtt tartva folyamatosan képezi magát. Részt vesz nemzeti és NATO műveletekben. Csapatmunkában dolgozik és együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel.

Szakképesítés sorszáma: 02155056
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08.

# /- #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #rejtőzködőaltiszt #rejtőzködőaltiszttanfolyam #rejtőzködőaltisztképzés #rejtőzködőaltiszttanfolyamról #rejtőzködőaltisztoktatás #rejtőzködőaltisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kisalegység vezető csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) | Honvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő tanfolyam

A büntetésvégrehajtási szervezet gazdasági szakterületének állományában büntetés 
végrehajtási gazdálkodási főfelügyelői beosztásban végzi feladatát a szakképesítéssel 
rendelkező. 
Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő, Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő képzés, Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő tanfolyam, Felnőttképzés

Összefüggéseiben átlátja a büntetésvégrehajtás gazdasági szakterülete munkafolyamatait. Ismeri az elemi költségvetés és a költségvetési beszámoló készítésének szabályait. A vonatkozó számviteli, pénzügyi szabályokat alkalmazva bizonylatokat kezel, a selejtezési és leltározási feladatokban részt vesz, raktárosi, élelmezési feladatokat lát el.

Részt vesz beszerzési eljárásokban, azokat képes lebonyolítani, a szolgáltatások igénybevételében, a ruházati ellátásban, a gépjármű ellátás, forgalmazás, elszámolás rendjének kialakításában közre-működni, a fogvatartotti állomány ellátásával kapcsolatos feladatokat (letétezés, elhelyezés, élelmezés, ruházati ellátás, munkáltatás) végrehajtani, kártérítési ügyekekezelni. Betartja a szakterületen jelentkező tűzmunka, balesetvédelmi, környezetvédelmi, biztonsági, és egészségügyi előírásokat. Csapatmunkában dolgozik, együttműködő. Szakmai ismereteit folyamatosan fejleszti, továbbképzéseken vesz részt, az önképzésre nagy hangsúlyt fektet.

Szakképesítés sorszáma: 10325001
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #bünteésvégrehajtásigazdálkodásifőfelügyelő #bünteésvégrehajtásigazdálkodásifőfelügyelőtanfolyam #bünteésvégrehajtásigazdálkodásifőfelügyelőképzés #bünteésvégrehajtásigazdálkodásifőfelügyelőtanfolyamról #bünteésvégrehajtásigazdálkodásifőfelügyelőoktatás #bünteésvégrehajtásigazdálkodásifőfelügyelővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő | Személyi és vagyonvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ejtőernyős altiszt) tanfolyam

A kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ejtőernyős altiszt) olyan személy, aki a képzés
befejését követően jártasság szintjén képessé válik az ejtőernyős és kutató-mentő (ejtőernyős)
altiszti beosztások ellátására, a kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének
tervezésére, szervezésére és vezetésére, valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai
képzéseken történő részvételre. 
Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ejtőernyős altiszt) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ejtőernyős altiszt), Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ejtőernyős altiszt) képzés, Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ejtőernyős altiszt) tanfolyam, Felnőttképzés

Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtatni.

Szakképesítés sorszáma: 10315015
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08.

#  /-  #kisalegységvezetőcsoportparancsnok #ejtőernyősaltiszt #ejtőernyősaltiszttanfolyam #ejtőernyősaltisztképzés #ejtőernyősaltiszttanfolyamról #ejtőernyősaltisztoktatás #ejtőernyősaltisztvizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet.

Kisalegység vezető csoportparancsnok (Ejtőernyős altiszt) | Honvédelem | Védelmi szolgáltatások |  Tanfolyam | Szakképesítések Szakmai képzések